Hypoxia – อาการขาดออกซิเจนขณะดำน้ำ

เหตุการณ์ขาดออกซิเจนใต้น้ำ (Hypoxia) ของผู้เขียน เกิดขึ้นขณะเก็บอวน การลอยขึ้นเร็วพร้อมกับ Liftbag ทำให้ออกซิเจนไม่พอไปเลี้ยงสมอง แนะนำให้ระวังการขึ้นจากน้ำและการใช้ Liftbag อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตราย

อ่าน Hypoxia – อาการขาดออกซิเจนขณะดำน้ำ