ให้ DiveAssure คุ้มครองการดำน้ำของพวกเรา

ก่อนลงรายละเอียดว่า Dive Assure คุ้มครองอะไรบ้าง ต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่า DiveAssure มิใช่บริษัทประกันดำน้ำโดยตรง แต่ DiveAssure เป็นองค์กรที่รับสมัครสมาชิก และมีสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก เป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำน้ำ โดยให้ GBG Insurance Limited เป็นผู้ทำหน้าที่รับประกันในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลต่างๆ จ่ายเงินชดเชย สำหรับกรณีอุบัติต่างๆ โดย GBG Insurance Limited ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำน้ำ แก่สมาชิกของ DiveAssure Association โดยบริษัท GBG (ผู้รับประกัน) จะจ่ายหรือชดใช้เงินให้ตามตารางในกรมธรรม์ ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อจำกัดของกรรมธรรม์ ในกรณีที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกิจกรรมที่คุ้มครองเท่านั้น (ดูรายละเอียดเพิ่มในกรมธรรม์) ประเภทของสมาชิก DiveAssure DiveSafe ความคุ้มครองที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก DiveAssure ประเภท DiveSafe การดำน้ำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การเข้ารักษาตัวใน Hyperbaric Chamber ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างพักฟื้นที่บ้าน จ่ายตรงกับสถานพยาบาล ไม่ต้องสำรองเงินก่อน ค่าใช้จ่ายเดินทาง และที่พัก ส่วนเพิ่มเนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้ช่วยเหลือ แนะนำการเดินทาง อุปกรณ์ดำน้ำสูญหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุการดำน้ำ ไม่จำกัดความลึก ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอากาศที่ใช้ คุ้มครองการดำน้ำแบบ Technical Diving สามารถสมัครสมาชิกประเภท รายปี หรือรายวัน *หมายเหตุ: นักดำน้ำจะต้องปฎิบัติตาม 1) ระดับประกาศนียบัตรดำน้ำที่ได้รับ และ 2) มาตรฐานและกระบวนการดำน้ำที่กำหนดขึ้นโดย Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำอย่างเคร่งครัด (ในตารางกรมธรรม์) 3) นักดำน้ำห้ามดำน้ำเกินความลึกที่กำหนด และ/หรือ เวลาใต้น้ำที่กำหนดจาก Agency ผู้ออกบัตรดำน้ำชนิดนั้นๆ << ข้อมูลเพิ่มเติม >> << สมัครสมาชิก >> Dive & Travel ความคุ้มครองที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก DiveAssure ประเภท Dive & Travel คุ้มครองทั้งทริปดำน้ำ และไม่ดำน้ำ การถูกยกเลิกทริป สูงสุด 7,500 USD ต่อทริป การถูกยกเลิกในระหว่างทริป สูงสุด 3,750 USD ต่อทริป การพลาดการต่อเที่ยวบิน สูงสุด 500 USD ต่อทริป การลดจำนวนวันเดินทาง เนื่องจากเหตุผลด้านสภาพอากาศ และการรักษาพยาบาล ความสูญหาย…

อ่าน ให้ DiveAssure คุ้มครองการดำน้ำของพวกเรา