Diving with Turtle - FreedomDive - 001

พี่ครับ มีไฟฉายให้ผมยืมไหม

เรื่องของการยืมอุปกรณ์ดำน้ำและความพึงพอใจของทั้งคนยืมและคนให้ยืม โดยการยืมอุปกรณ์ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น เนื่องจากมีความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การเสียหาย การหายไป และปัญหาในการใช้งานอุปกรณ์ ดังนั้นการเสนอให้คนดำน้ำซื้ออุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภัยย่อมมีความสำคัญ

อ่าน พี่ครับ มีไฟฉายให้ผมยืมไหม