ชาวเกาะเต่าเตรียมเฮ สถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ

เมื่อวันที่ 2พ.ค.63 ที่ผ่านมา นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๗๒๗/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่๑๕) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้น โดยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 14 วันแล้ว และเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์ดังกล่าวได้

จึงออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่พักในลักษณะเดียวกันทุกแห่ง เปิดให้บริการเฉพาะการให้บริการห้องพักและห้องอาหารหรือร้านอาหาร โดยให้ปิดการให้บริการห้องประชุม สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปา และแผนกนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดแผนโบราณ และให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ได้แก่

 1. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกออล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
 2. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
 3. ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าพักในบัตรทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรม (ร.ร.๓) และทะเบียนผู้พักในโรงแรม (ร.ร.๔) ทุกรายอย่างเคร่งครัด
 4. ให้มีการเว้นระยะห่างของผู้รับบริการอย่างน้อย 1 เมตร
 5. ให้ทำความสะอาดบริเวณจุดบริการและพื้นผิวสัมผัสทุก 2 ชั่วโมง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

สำหรับร้านอาหารภายในโรงแรมให้ถือปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1. ห้ามมิให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้าน
 2. ห้ามจัดให้มีการบริการอาหารในรูปแบบอาหารบุฟเฟ่ต์
 3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกออล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการ
 4. ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
 5. ให้ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 6. ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะระหว่างการเดินอย่างน้อย 1 เมตร
 7. ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และให้จัดระบบถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี, FB : ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะเต่า

เผยแพร่เมื่อ : 4 พ.ค.63