ไฟฉายดำน้ำ Diving Light

การดูแลไฟฉายดำน้ำ และถ่านไฟฉายแบบชาร์จ

ก่อนเดินทาง

 • ตรวจสอบทำงานของไฟฉายให้ครบทุกฟังก์ชั่น
 • ตรวจสอบรอยขูดขีดบนผิวของ O-ring และร่องสำหรับใส่ O-ring รวมถึงเปลี่ยน O-ring ทุกๆ ปี
 • ในระหว่างเดินทาง ควรแยกเบตเตอรี่ออกจากตัวไฟฉาย
 • ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน และช่องใส่แบตเตอรี่เป็นแบบเกลียวหมุน ให้คลายฝาปิดเปิดเล็กน้อย เพื่อป้องกันแรงดูดของอากาศหลังจากลงเครื่องบิน หากหมุนปิดสนิทไว้ หลังจากลงเครื่องบินแล้ว จะหมุนออกยากมาก เนื่องจากการขยายตัว และหดตัวของอากาศระหว่างเดินทาง

ก่อนลงดำน้ำ

 • ตรวจสอบตามขอบของไฟฉาย ว่ามีส่วนไหนบุบ-แตก หรือไม่
 • ตรวจสอบเศษผม เศษฝุ่นที่ O-ring

หลังจบไดฟ์

 • ล้างผิวภายนอกของไฟฉายด้วยน้ำจืดทุกครั้งหลังขึ้นจากน้ำทะเล
 • กรณีที่ใช้สวิตซ์เปิดปิดไฟฉายแบบปุ่มกด ควรกดปุ่มในน้ำจืดประมาณ 10 ครั้ง เพื่อไล่น้ำเกลือที่อยู่ในช่องว่างระหว่างปุ่มกดและสปริงออกไป

การเก็บรักษา

 • ล้างไฟฉายเหมือนหลังจบไดฟ์ และผึ่งให้แห้งทั้งภายนอกและภายใน ก่อนเก็บเป็นระยะเวลานาน
 • ไม่เก็บแบตเตอรี่ไว้ในกระบอกไฟฉาย และไม่เก็บในที่ร้อน
 • ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเก็บ หรือนำมาชาร์จทุกๆ 3 เดือน เพื่อป้องกัน over-discharging ซึ่งจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็ว